Mabwysiadwyd Addysg Hedd fel achos o bryder mawr yn ein Cyfarfod Rhanbarth yn 2014 ac rydym nawr wedi cwblhau dros 57 o raglenni mewn ysgolion ar draws ein rhanbarth.  Mae wastad croeso i wirfoddolwyr newydd ac ar hyn o bryd rydym angen siaradwyr Cymraeg. Gwelir y manylion cyswllt isod.


 Mae’r project o Addysg Heddwch mewn ysgolion yn cynnig rhaglen 1 awr yr wythnos am 6 wythnos mewn ysgol. Mae’n fenter gan Grynwyr Canolbarth Cymru ond d’yw e ddim am Grynwriaeth. Mae’n ymateb i’r diwylliant yma o drais a gelyniaeth yn ein cymdeithas fel y’i gwelir mewn gemau fideos treisgar a’r hanesion am fwlio mewn ysgolion ac ar ein strydoedd. Yr amcan yw creu awyrgylch heddychlon mewn ysgolion ble mae’r disgyblion yn trin ei gilydd gyda pharch, yn cyd-weithio ac yn datrys problemau yn adeiladol.

Gosod y rheolau yw'r man cychwyn - gwrando, parchu, rhannu, cyfrinachedd a.y.y.b.yna byddwn yn cychwyn ar waith sylfaenol o sut mae datrys gwrthdaro, gan gychwyn gyda'r unigolyn ac ymestyn allan - teimlo'n iawn am ein hunain; delio a thymer ein hunain; bod yn ymwybodol o sut rydym yn delio a'n dicter a'n hymddygiad; yna delio â bwlio a dicter pobl eraill; dod yn ymwybodol o'r gwahanol ganfyddiadau a geir am wahanol sefyllfaoedd, y sialensiau wrth ddod i benderfyniadau; a symud tuag at y potensial sy mewn cyd-weithio a chymodi rhagweithiol.

Gwneir y gwaith o fewn amser cylch a pheth gwaith mewn grwpiau bach. Rydym yn defnyddio cymysgedd o siarad, rhannu ymarferion a gemau. Defnyddir cyfnodau tawel ac anadlu pwrpasol i roi sgiliau rheoli i'r plant eu hunain a storiâu i ffocysu sylw ar faterion arbennig. Rydym yn gweithio mewn parau, gyda’r athro dosbarth/a neu
gynorthwyydd dosbarth yn bresennol i weithio’n agos â’r rhaglen.

Mae’n debyg mai mewnbwn pitw iawn yw hwn i waith wythnosol yr ysgol ond gwyddom o'r ymateb bod y gwaith yn ymestyn i feysydd eraill o fewn yr ysgol. Mae'r athrawon yn defnyddio peth o'r ymarferion ac fe glywir am blant yn dwyn i gof ambell i fater. Ar ddiwedd y rhaglen gofynnwn am adborth gan yr athrawon a'r plant (yn ddienw) i weld beth weithiodd orau, beth oedd yr elfen orau (a'r gwaethaf) ac a fasent yn ei gymeradwyo i ddosbarthiadau eraill.

Cynigir y rhaglen am ddim i ysgolion, ac yn wreiddiol i ganolbwyntio ar flynyddoedd uwch y cynradd (blwyddyn 4,5,a 6). Serch hynny rydym nawr yn ymestyn i’r babanod uwch ac i flwyddyn gyntaf yr uwchradd. Mae’r gwaith yn ymestyn i ysgolion yng ngogledd Powys, gogledd Ceredigion a de Gwynedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:  Leigh Munton ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01654 761444.