Mabwysiadwyd Addysg Hedd fel achos o bryder mawr yn ein Cyfarfod Rhanbarth yn 2014 ac rydym nawr wedi cwblhau dros 57 o raglenni mewn ysgolion ar draws ein rhanbarth.  Mae wastad croeso i wirfoddolwyr newydd ac ar hyn o bryd rydym angen siaradwyr Cymraeg. Gwelir y manylion cyswllt isod. 

A gawsom yn ddiweddar £2067 o Gronfa Cymunedol Comic Relief yng Nghymru er mwyn ein helpu I hyrwyddo’r project.


 Mae’r Project o Addysg Heddwch yn fenter gan Grynwyr Canolbarth Cymru ond d’yw e ddim am Grynwriaeth. Mae’n ymateb i’r diwylliant yma o drais a gelyniaeth yn ein cymdeithas fel y’i gwelir mewn gemau fideos treisgar a’r hanesion am fwlio mewn ysgolion ac ar ein strydoedd. Yr amcan yw creu awyrgylch heddychlon mewn ysgolion ble mae’r disgyblion yn trin ei gilydd gyda pharch, yn cyd-weithio ac yn datrys problemau yn adeiladol. Mae’r project yn cynnig ysgolion yn canolfan Cymru dwy raglen: Addysg Heddwch a Hyfforddiant Cyfryngi Cyfoedion

Addysg Heddwch

Mae’r rhaglen 6 awr a gyflwynir dros 6 wythnos, 1 awr yr wythnos neu fel rhaglen ddwys dros 1 wythnos. Gosod y rheolau yw'r man cychwyn - gwrando, parchu, rhannu, cyfrinachedd a.y.y.b.yna byddwn yn cychwyn ar waith sylfaenol o sut mae datrys gwrthdaro, gan gychwyn gyda'r unigolyn ac ymestyn allan - teimlo'n iawn am ein hunain; delio a thymer ein hunain; bod yn ymwybodol o sut rydym yn delio a'n dicter a'n hymddygiad; yna delio â bwlio a dicter pobl eraill; dod yn ymwybodol o'r gwahanol ganfyddiadau a geir am wahanol sefyllfaoedd, y sialensiau wrth ddod i benderfyniadau; a symud tuag at y potensial sy mewn cyd-weithio a chymodi rhagweithiol.

Mae’n debyg mai mewnbwn pitw iawn yw hwn i waith wythnosol yr ysgol ond gwyddom o'r ymateb bod y gwaith yn ymestyn i feysydd eraill o fewn yr ysgol. Mae'r athrawon yn defnyddio peth o'r ymarferion ac fe glywir am blant yn dwyn i gof ambelli fater. Ar ddiwedd y rhaglen gofynnwn am adborth gan yr athrawon a'r plant i weld beth weithiodd orau, beth oedd yr elfen orau (a'r gwaethaf), beth mae nhw wedi dysgu ac a fasent yn ei gymeradwyo i ddosbarthiadau eraill.

Hyfforddiant Cyfryngi Cyfoedion

Mae’r rhaglen o gyfryngu cyfoedion wedi datblygu o’n profiad ar ôl cyflawni'r rhaglenni addysg heddwch blaenorol. Mae'n rhaid i'r plant fod wedi gwneud y rhaglen Addysg Heddwch yn gyntaf.

Mae’n rhaglen 9 awr i flynyddoedd uwch y cynradd a gyflwynir dros 6 diwrnod, 1.5 awr bob dydd. Yn cynnig hyfforddiant manwl ar sut i ddelio a datrys yn hyderus, y ffraeo a’r gwrthdaro sy’n digwydd o fewn ei hysgol. Mae’n rhaglen flaengar ble gwelir y plant yn ganolwyr pwysig yn arwain a chymryd cyfrifoldeb o fewn cymuned yr ysgol.

Yn y ddwy raglan gwneir llawer o’r gwaith o fewn amser cylch a pheth gwaith mewn grwpiau bach. Rydym yn defnyddio cymysgedd o siarad, rhannu ymarferion a gemau. Defnyddir cyfnodau tawel ac anadlu pwrpasol i roi sgiliau rheoli i'r plant eu hunain a storiâu i ffocysu sylw ar faterion arbennig. Rydym yn gweithio mewn parau, gyda’r athro dosbarth a / neu gynorthwyydd dosbarth yn bresennol i weithio’n agos â’r rhaglen.

Mae’r ddwy raglan wedi cael derbyniad da gan yr Ysgolion ac arolygaeth Estyn

Cynigir y rhaglenni am ddim i ysgolion ac yn canolbwyntio ar flwyddyn cynradd (4,5,a 6) ond rydym yn fodlon i drafod ceisiadau eraill. Ar hyn o bryd mae’r gwaith yn ymestyn i ysgolion yng ngogledd Powys, gogledd Ceredigion a de Gwynedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:  Andrew Capel ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.  neu 01686 411666.